ऑटिज्म: ओपन एक्सेस

ऑटिज्म: ओपन एक्सेस
खुला एक्सेस

आईएसएसएन: 2165-7890

हातबरप सादर करचें

लॉंगडम गुणवत्ता पुनरावलोकन प्रक्रिये खातीर ऑनलायन पुनरावलोकन आनी संपादकीय ट्रॅकिंग प्रणाली वापरता. संपादकीय ट्रॅकिंग प्रणाली ही ऑनलायन सादरीकरण आनी पुनरावलोकन पद्दत आसा, जंय लेखक हातबरपां सादर करूंक शकतात आनी तांची प्रगती पळोवंक शकतात. समीक्षक हातबरपां डावनलोड करून आपलीं मतां सादर करूंक शकतात. संपादक पुराय सादरीकरण/पुनरावलोकन/पुनरावलोकन/प्रकाशन प्रक्रिया वेवस्थापन करूंक शकतात. प्रकाशकांक खंयचीं हातबरपां प्रकाशनाची वाट पळयतात तें पळोवंक मेळटा. म्हत्वाच्यो घडणुको घडटात तेन्ना संबंदीत व्यक्तींक आपोआप ई-मेल धाडटात.

ऑनलायन सबमिशन सिस्टमाचेर हातबरप सादर करचें वा editorialoffice@longdom.org ह्या ईमेलाचेर संपादकीय कार्यालयाक ई-मेल संलग्नक म्हणून धाडचें

सादर केल्ल्या त्या त्या हातबरपा खातीर 72 वरां भितर संबंदीत लेखकाक हातबरपांचो क्रमांक दितले.

  • आंतरराष्ट्रीय समकक्ष-पुनरावलोकन मानकां सयत 21 दिसांची रॅपिड रिव्ह्यू प्रक्रिया.
  • सादर करपा सावन प्रकाशन मेरेन प्रक्रिया करपाची वेळरेखा 45 दीस आसा.
  • हातबरप मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत 7दिसां भितर उजवाडाक येतले.
Top