ऑटिज्म: ओपन एक्सेस

ऑटिज्म: ओपन एक्सेस
खुला एक्सेस

आईएसएसएन: 2165-7890

प्रकाशन नीतीशास्त्र & गैरवेव्हार विधान

प्रकाशन नीतीशास्त्र आनी गैरवेव्हार विधान

उच्च दर्ज्याच्या शास्त्रीय प्रकाशनांक, शास्त्रीय सोदांचेर अनिर्बंध आदारून रावपाक आनी लोकांक तांच्या वावराक आनी संकल्पनांक मान्यताय मेळची हाची खात्री करपाखातीर प्रकाशनाखातीर नैतिक मानक अस्तित्वांत आसात.

लॉंगडम आंतरराष्ट्रीय वैजकी जर्नल संपादक समितीचो (आयसीएमजेई) वांगडी आसा आनी ताच्या मार्गदर्शक तत्वांक आनी मुळाव्या पद्दतींक पाळो दिवपाचो हेत आसा.

लेखांचें मुल्यांकन करप

सगळ्या हातबरपांचेर समवयस्क नियाळ जाता आनी शिक्षणीक श्रेश्ठतेचे मानक पाळपाची अपेक्षा आसा. संपादकान मान्यताय दिल्यार, सादरीकरणाचेर समकक्ष समीक्षक विचार करतले, जाची वळख लेखकांक अनामिक उरतली.

आमचो संशोधन अखंडताय पंगड केन्ना केन्नाय मानक समकक्ष पुनरावलोकना भायर सल्लो घेतलो, देखीक, गंभीर नैतीक, सुरक्षा, जैव सुरक्षा वा समाजीक परिणाम आशिल्ल्या सादरीकरणांचेर. आमी योग्य कृतीचो निर्णय घेवचे पयलीं तज्ञ आनी शिक्षणीक संपादकाचो सल्लो घेवंक शकतात, तातूंत विशिश्ट तज्ञताय आशिल्ले समीक्षक भरती करप, अतिरिक्त संपादकांचें मुल्यांकन करप, आनी सादरीकरणाचो फुडलो विचार करपाक उणो करप हांचो आस्पाव आसा पूण ताचे पुरतेंच मर्यादीत ना.

साहित्यचोरी करप

लेखकांनी हेरांच्यो उतरां, आकृतीबंध वा विचार पुष्टी करिनासतना वापरूंक फावना. सगळ्या स्रोतांचो वापर केल्ल्या बिंदूचेर संदर्भ दिवचो आनी वाक्यांचो परत वापर करपाक मर्यादा घालची आनी मजकूरांत श्रेय वा उल्लेख करचो. वेगवेगळ्या निर्मात्यांनी मूळ प्रतींतल्यान बनावट केल्लीं मेळ्ळीं, तीं वितरीत वा अप्रकाशित जाल्लीं ताची पर्वा करिनासतना, तीं काडून उडयतलीं आनी निर्मात्यांनी मंजुरी हाडूं येता. घडये खंयच्याय वितरीत लेखांत दुरुस्ती वा फाटीं घेवपाक जाय.

डुप्लीकेट सादरीकरण आनी फायद्याचें प्रकाशन

लॉन्गडम नेमाळीं फकत खाशेल्या पदार्थाचो विचार करतात, देखीक हालींच वांटून घेवंक नाशिल्ले लेख, इंग्लीश सोडून हेर ध्वनीविज्ञानीक याद करतात. फकत प्रीप्रिंट वर्कर, संस्थांच्या संग्रहाचेर वा पोस्ट्युलेशनांत आदीं जाहीर केल्ल्या आशयाचेर आदारून आशिल्ले लेख विचारांत घेतले. 

लॉंगडम जर्नलांत सादर केल्लीं मूळ प्रती विचारांत आसतना हेर खंय तरी सादर करचीं न्हय आनी खंय तरी सादर करचे पयलीं काडून उडोवचीं. ज्या लेखकांचे लेख त्याच वेळार दुसरे कडेन शरण आयिल्ले दिसतात ते लेखक मंजुरी हाडूं येतात.

लेखकांनी सादर केल्ल्या रचना खातीर सुरवात म्हणून स्वताच्या आदल्या वितरीत कृतीचो, वा सद्या सर्वेक्षणांत आशिल्ल्या कामाचो वापर केल्ल्या ऑफ संदाचेर, तांणी फाटल्या लेखांचो संदर्भ घेवचो आनी तांची सादर केल्ली मूळ प्रत तांच्या फाटल्या कामांतल्यान कशी वळटा तें थारावचें. तंत्रा भायर निर्मात्यांच्या स्वताच्या उतरांचो परत वापर मजकूरांत आश्रित करपाक वा उल्लेख करपाक जाय. निर्मात्यांचो स्वताचो आंकडो वा वाक्यांचो उदार उपाय परतून वापरपाक कॉपीराइट धारकाची संमती घेवची पडूं येता आनी हें मेळोवपा खातीर निर्माते जापसालदार आसतात.

लॉन्गडम जर्नल परिशदेंत उजवाडाक आयिल्ल्या लेखांची विस्तारीत आवृत्ती विचारांत घेतले पूण हें कव्हर लेटरांत जाहीर केलां, आदल्या आवृत्तीचो स्पश्ट उल्लेख आनी चर्चा केल्या, म्हत्वाचो नवो आशय आसल्यार आनी खंयचीय गरजेची परवानगी मेळ्ळ्या.

अतिरिक्त प्रकाशन, अभ्यासाच्या परिणामांचें एका परस चड लेखांत अयोग्य विभागणी केल्ल्यान सादर केल्लीं हातबरपां न्हयकारप वा विलीन करपाची विनंती करप, आनी प्रकाशीत लेख दुरुस्त करप. त्याच, वा सामक्या तत्सम लेखाचें डुप्लीकेट प्रकाशन केल्यार उपरांतचो लेख फाटीं घेवंक शकता आनी लेखकांक मंजुरी घेवंक शकता.

प्रशस्तीन हाताळणी करप

ज्या लेखकांनी सादर केल्ल्या हातबरपांत अशे संदर्भ आस्पावतात अशें दिसून येता, जाची मुळावी भुमिका म्हळ्यार दिल्ल्या लेखकाच्या वावराचेर, वा विशिश्ट नेमाळ्यांत वांटून दिल्ल्या लेखांचे संदर्भ वाडोवप, तांकां मंजुरी हाडूं येतात.

संपादक आनी टिप्पणीकारांनी निर्मात्यांनी फकत स्वताच्या वा भागीदाराच्या वावराचे, नेमाळ्याचे वा तांचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या दुसऱ्या नेमाळ्याचे संदर्भ वाडोवपा खातीर संदर्भ समाविष्ट करपाची विनंती करची न्हय.

फॅब्रिकेशन आनी फॉल्सीकरण

सादर केल्ल्या हातबरपांच्या वा प्रकाशीत लेखांच्या लेखकांक जे परिणाम तयार केल्यात वा खोट्यो केल्यात अशें दिसून येता, तातूंत प्रतिमा हाताळपा सयत, मंजुरी घेवंक शकतात आनी उजवाडाक आयिल्ले लेख फाटीं घेवंक शकतात.

लेखकत्व आनी पावती

सगळ्या वळेरींतल्या लेखकांनी हातबरपांतल्या संशोधनांत म्हत्वाचें शास्त्रीय योगदान दिल्लें आसूंक जाय, ताचे दावे मान्य केल्ले आसूंक जाय आनी लेखक जावपाक मान्यताय दिल्या आसूंक जाय. म्हत्वाचें शास्त्रीय योगदान दिवपी दरेकल्याची वळेरी करप म्हत्वाचें. आमी आयसीएमजेई मार्गदर्शक तत्वांचो संदर्भ घेतात. लेखक योगदानाचें वर्णन सादरीकरणाच्या निमाणें करूं येता, पर्यायीपणान  CRediT कडल्यान व्याख्या केल्ली भुमिका वापरून . सादर करपी लेखकांनी ओआरसीआयडी दिवंक जाय आनी आमी सगळ्या लेखकांक एक दिवपाक प्रोत्साहन दितात. लेखकत्वांतले बदल जर्नलाक जाहीर करचे पडटले आनी सगळ्या लेखकांनी मान्य करचे पडटले. प्रकाशीत लेखाचेर लेखकान आपलें नांव बदलूं येता.

संशोधनांत वा हातबरप तयार करपाक योगदान दिवपी, पूण लेखक न्हय, तांकां तांच्या परवानगेन वळखुपाक जाय. लेखकां मदल्या एका सोडून हेर कोणाच्याय सादरीकरणांचो विचार जावचो ना.

हितसंबंदांचे संघर्श

संशोधनाच्या भायल्या प्रस्नांचो वाजवीपणान वाजवीपणान वावुरपाचे तटस्थतेचेर वा वस्तुनिश्ठतेचेर वा ताच्या मुल्यांकनाचेर परिणाम जाता अशें दिसूं येता तेन्ना हितसंबंद निर्माण जातात. संशोधन चक्राच्या खंयच्याय पांवड्यार अशें जावं येता, तातूंत प्रयोगाच्या टप्प्यांत, हातबरप बरयतना वा हातबरप प्रकाशीत लेखांत रुपांतरीत करपाचे प्रक्रियेंत आसूं येता. 

खात्री ना जाल्यार संभाव्य आवड जाहीर करात वा संपादकीय कार्यालया कडेन चर्चा करात. अघोषित हितसंबंदांक मंजुरी येवंक शकता. उपरांत उक्ते जावपी अघोषित संघर्श आशिल्ले सादरीकरण न्हयकारूं येतात. प्रकाशीत लेखांचें परतून मूल्यमापन करचें पडटलें, दुरुस्ती उजवाडावची पडूं येता वा गंभीर प्रकरणांत फाटीं घेवचें पडूं येता. सीओआय विशीं चड म्हायती खातीर, आयसीएमजेई आनी डब्ल्यूएएमई कडल्यान मार्गदर्शन पळयात.

हितसंबंदांक लागून सदांच काम उजवाडाक येना वा कोणाकूय पुनरावलोकन प्रक्रियेंत वांटो घेवपाक आडखळ येना. पूण त्यो जाहीर करच्यो पडटल्यो. सगळ्या संभाव्य संघर्शांची स्पश्ट घोशणा – तांचो प्रत्यक्षांत प्रभाव आशिल्लो वा नासलो – हेरांक काम आनी ताच्या पुनरावलोकन प्रक्रिये विशीं माहिती आशिल्ले निर्णय घेवंक मेळटात.

प्रकाशना उपरांत हितसंबंद मेळ्ळे जाल्यार लेखकांक, संपादकाक आनी नेमाळ्याक हें लज दिसूं येता. दुरुस्ती उजवाडावप वा पुनरावलोकन प्रक्रियेचें परतून मुल्यांकन करप गरजेचें आसूं येता.

संघर्शांत फुडले गजालींचो आस्पाव जाता: १.

 • अर्थीक — निधी आनी हेर फारीकणी, वस्तू आनी सेवा लेखकांक मेळिल्ली वा अपेक्षा केल्लीं कामाच्या विशयाक संबंदीत वा कामाच्या परिणामांत रूची आशिल्ल्या संघटणे कडल्यान
 • संलग्नताय — कामाच्या परिणामांत रूची आशिल्ल्या संघटने कडल्यान, ताचे खातीर सल्लागार मंडळांत वा वांगड्याक कामाक घेवप
 • बौध्दिक मालमत्ता — कोणाच्याय वा तांच्या संघटनेचे मालकीचे पेटंट वा वेपारी चिन्न
 • वैयक्तीक — इश्ट, कुटुंब, संबंद, आनी हेर लागींचे वैयक्तीक संबंद
 • विचारसरणी — समजुती वा कार्यकर्तृत्व, देखीक- राजकीय वा धर्मीक, कामाक संबंदीत
 • शिक्षणीक — सर्तक वा ज्या मनशाच्या वावराचेर टिका जाता

लेखक

लेखकांनी सगळे संभाव्य हितसंबंद ‘हितसंबंद’ विभागांत जाहीर करचे पडटले, जातूंत हितसंबंद संघर्श कित्याक आसूं येता तें स्पश्ट करपाक जाय. ना जाल्यार लेखकांनी अशें म्हणचें “लेखक (लेखकांनी) ह्या पेपराच्या प्रकाशना संबंदी हितसंबंद ना अशें जाहीर करतात (लेखकांक).” सादर करपी लेखक सहलेखकांनी आपली आवड जाहीर करपाची जापसालदारकी आसता.

लेखकांनी सद्याचें वा हालींचें निधी (लेख प्रक्रिया शुल्का सयत) आनी हेर फारीकणी, वस्तू वा सेवा जाहीर करची पडटली जी कामाचेर परिणाम करपाक शकता. संघर्श आसूं वा नासूं, सगळो निधी ‘निधी विधानांत’ जाहीर करचो पडटलो.

लेखक सोडून हेर कोणाचोय वांटो जो...

१) कामाच्या परिणामांत रूची आसता;

२) अशी आवड आशिल्ल्या संघटनेकडेन संबंदीत आसप; वा

३) निधी दिवप्यान कामाक घेतिल्लो वा फारीक केल्लो, कामाच्या कमिशनिंग, संकल्पना, नियोजन, डिझायन, संचालन वा विश्लेशणांत, हातबरपाची तयारी वा संपादन वा प्रकाशीत करपाचो निर्णय जाहीर करचो पडटा.

जाहीर केल्ल्या हितसंबंदांचेर संपादक आनी समीक्षक विचारांत घेतले आनी उजवाडाक आयिल्ल्या लेखांत तांचो आस्पाव करतले.

संपादक आनी समीक्षक

संपादक आनी समीक्षकांनी जेन्ना ते सादरीकरणांत वांटो घेवपाक न्हयकार दिवचो

 • खंयच्याय लेखका कडेन हालींचें प्रकाशन वा सद्याचें सादरीकरण आसचें
 • खंयच्याय लेखका कडेन संलग्नताय वांटून घेतल्या वा हालींच वांटून घेतला
 • खंयच्याय लेखकाक सहकार्य करचें
 • खंयच्याय लेखका कडेन लागींचो वैयक्तीक संबंद आसचो
 • कामाच्या विशयांत अर्थीक रूची आसची
 • वस्तुनिश्ठ जावपाक असमर्थ अशें दिसप

समीक्षकांनी पुनरावलोकन फॉर्माच्या ‘गुप्त’ विभागांत उरिल्ले खंयचेय हितसंबंद जाहीर करचे पडटले, जाचो संपादक विचार करतलो. संपादकांनी आनी समिक्षकांनी हातबरपाचेर लेखकां कडेन आदीं चर्चा केल्या जाल्यार जाहीर करचें पडटलें.

मंजुरी दिवप

आमच्या प्रकाशन नीती धोरणांच्या उल्लंघनाची जाणविकाय Longdom हांकां मेळ्ळी जाल्यार, तो उल्लंघन Longdom कडल्यान उजवाडाक आयिल्ल्या नेमाळ्यांत जाल्लो आसूं वा नासूं, Longdom नेमाळ्यां मदीं सकयल दिल्ल्यो मंजुरी लागू करूं येतात:

 • हातबरप आनी लेखकान (लेखकांनी) सादर केल्ली हेर खंयचीय हातबरप न्हयकारप.
 • 1-3 वर्सां सादर करपाक मेळना.
 • संपादक वा समीक्षक म्हणून काम करपाक बंदी.

चवकशी करप

आमच्या प्रकाशन नीती धोरणांचे दुबावीत उल्लंघन, प्रकाशना पयलीं वा उपरांत, तशेंच संशोधन नीतीशास्त्रा विशीं काळजी, आमच्या संशोधन अखंडताय पंगडाक कळोवंक जाय.

दावेदारांक अनामिक दवरतले. Longdom लेखकांक मुळावो डेटा आनी प्रतिमा दिवपाक सांगूं येता, संपादकांचो सल्लो घेवंक शकता, आनी संस्था वा नियोक्त्या कडेन संपर्क सादून चवकशी मागपाक वा हुस्को उक्तावंक शकता.

दुरुस्ती आनी फाटीं घेवप

प्रकाशीत लेखांत चुको वळखतात तेन्ना प्रकाशक खंयची कृती करची पडटली हाचो विचार करतलो आनी संपादक आनी लेखकांची संस्था (संस्था) हांचो सल्लो घेवंक शकता. लेखकांनी केल्लीं चुकां दुरुस्ती वरवीं आनी प्रकाशकान केल्लीं चुकां त्रुटी वरवीं दुरुस्त करूं येतात. निश्कर्शांचेर म्हत्वाचो परिणाम करपी चुको आसल्यार वा गैरवेव्हाराचे पुरावे आसल्यार, हाका लागून ICMJE फाटीं घेवपाच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण फाटीं घेवपाची वा काळजी उक्तावपाची गरज आसूं येता. सगळ्या लेखकांक नोटीसांतल्या आशयाक मान्यताय दिवपाक सांगतले.

Top