ऑटिज्म: ओपन एक्सेस

ऑटिज्म: ओपन एक्सेस
खुला एक्सेस

आईएसएसएन: 2165-7890

लेखकां खातीर सुचोवण्यो

ऑटिझम-ओपन एक्सेस हें एक त्रैमासिक नेमाळें आसा जें तंत्रिका विज्ञान संबंदीत सगळ्या वाठारांनी लेखांचें नेटान म्हयन्याळें प्रकाशन दिता. ऑटिझम-मुक्त प्रवेश म्हत्व आनी शास्त्रीय उत्कृश्टतायेच्या सामान्य निकशांक पाळो दिवपी हातबरपां सादर करपाक येवकार दिता. मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत सुमार एक म्हयनो पेपर उजवाडाक येतले

पब्लिशर इंटरनॅशनल लिंकिंग असोसिएशन, पीआयएलएचो वांगडी म्हूण ऑटिझम-ओपन एक्सेस (लॉंगडम इंटरनॅशनलचो) क्रिएटिव्ह कॉमन्स एट्रिब्यूशन परवानो आनी स्कॉलर्स ओपन एक्सेस प्रकाशन धोरणां पाळटा.

ऑटिझम-मुक्त प्रवेश हो काउन्सिल ऑफ सायन्स एडिटर्स (सीएसई) चो काउन्सिल योगदान दिवपी वांगडी आसा आनी सीएसई घोशणाक पाळो दिवपी शिक्षण, नीती आनी संपादकां खातीर पुरावे.

हातबरप ह्या ईमेलाचेर सादर करात: ऑनलायन सबमिशन सिस्टीम  वा  editorialoffice@longdom.org

ऑटिझम मुक्त प्रवेश एक प्रगतीशील संपादकीय धोरण पाळटा जें संशोधकांक मूळ संशोधन, पुनरावलोकन आनी संपादकीय निरिक्षण लेख म्हणून सादर करपाक प्रोत्साहन दिता, ताका कोश्टकां आनी चित्रात्मक प्रतिनिधीत्व हांचो बरो आदार मेळटा.

लेख प्रक्रिया शुल्क (एपीसी): 1.1.

प्रवेश लॉन्डगम पब्लिशिंग सली, स्वताक आदार दिवपी संघटणेन आयोजीत केला आनी खंयचेच संस्थे कडल्यान/सरकाराकडल्यान निधी मेळना. देखून, जर्नलाचें संचालन फकत लेखक आनी कांय शिक्षणीक/कॉर्पोरेट प्रायोजकांकडल्यान मेळिल्ल्या हाताळणी शुल्का वरवीं अर्थीक आदार मेळटा. जर्नलाची देखरेख पुराय करपा खातीर हाताळणी शुल्क गरजेचें आसता. एक ओपन एक्सेस जर्नल आशिल्ल्यान, जर्नल ऑफ ऑटिझम-ओपन एक्सेसाक सदस्यताये खातीर फारीकणी मेळना, कारण लेख इंटरनॅटाचेर मुक्तपणान मेळटात. लेख लेखकांनी आपल्या लेखांचेर प्रक्रिया करपा खातीर नितळ हाताळणी शुल्क भरचें पडटा. पूण सादरीकरणाचे शुल्क ना. लेखकांनी तांची हातबरप प्रकाशना खातीर मान्य जाले उपरांतच फारीकणी करची पडटा.

 

सरासरी लेख प्रक्रिया वेळ (एपीटी) 55 दीस आसा

मुळावी लेख प्रक्रिया शुल्क वा हातबरप हाताळपाचो खर्च वयर सांगिल्ल्या किंमत प्रमाण आसता दुसरे वटेन तो विस्तारीत संपादन, रंगीत परिणाम, जटिल समीकरणां, क्रमांक 1 च्या अतिरिक्त विस्ताराचेर आदारीत बदलूं येता. लेखाच्या पानांचो इ.

जलद संपादकीय समीक्षा प्रक्रिया

ऑटिझम-मुक्त प्रवेश नेमान लेख प्रक्रिया शुल्का भायर $99 अतिरिक्त पूर्वफेड करून जलद संपादकीय कार्यान्वयन आनी पुनरावलोकन प्रक्रिया (एफईई-पुनरावलोकन प्रक्रिया) हातूंत वांटो घेता. जलद संपादकीय कार्यान्वयन आनी पुनरावलोकन प्रक्रिया ही लेखाक एक खाशेली सेवा आसा जी ताका हाताळणी संपादका कडल्यान पुनरावलोकनाच्या आदल्या पांवड्यार बेगीन प्रतिसाद मेळोवपाक तशेंच समीक्षका कडल्यान पुनरावलोकन मेळोवपाक सक्षम करता. लेखकाक सादर केल्या उपरांत चडांत चड 3 दिसांनी पूर्व-पुनरावलोकनाचो बेगीन प्रतिसाद मेळूं येता, आनी पुनरावलोकन करप्या कडल्यान चडांत चड 5 दिसांनी पुनरावलोकन प्रक्रिया, उपरांत 2 दिसांनी पुनरावलोकन/प्रकाशन. जर लेख हाताळणी संपादका कडल्यान पुनरावलोकना खातीर अधिसुचोवणी मेळ्ळी जाल्यार, मागीर आदल्या समीक्षकान वा पर्यायी समीक्षकान भायल्या पुनरावलोकना खातीर आनीक 5 दीस लागतले.

हातबरपांची मान्यताय पुरायपणान संपादकीय पंगडाचे विचार आनी स्वतंत्र समकक्ष पुनरावलोकन हाताळून, नेमान समकक्ष पुनरावलोकन प्रकाशनाचो मार्ग वा जलद संपादकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया कसलोच मार्ग आसूं, उंचेले मानक सांबाळपाची खात्री करून चालना दितात. हाताळणी संपादक आनी लेख योगदान दिवपी हांचेर शास्त्रीय मानकांक पाळो दिवपाची जापसालदारकी आसता. लेख न्हयकारलो वा प्रकाशना खातीर फाटीं घेतलो तरी $99 ची लेख FEE-Review प्रक्रिया परत दिवची ना.

हातबरप फी-पुनरावलोकन प्रक्रिया फारीक करपाची जापसालदारकी संबंदीत लेखक वा संस्था/संस्थेची आसता. अतिरिक्त FEE-पुनरावलोकन प्रक्रिया फारीकणींत जलद पुनरावलोकन प्रक्रिया आनी बेगीन संपादकीय निर्णयांचो आस्पाव जाता आनी नेमान लेख प्रकाशनांत ऑनलायन प्रकाशना खातीर वेगवेगळ्या स्वरूपांत तयारी आस्पावता, HTML, XML, आनी PDF सारकिल्या जायत्या कायम संग्रहांत पुराय मजकूर आस्पाव सुरक्षीत करता, आनी वेगवेगळ्या अनुक्रमणिका एजन्सींक खावड दिवप.

लेख सादर करप

कळाव उणो करपा खातीर लेखकांनी हातबरप सादर करपाची पातळी, लांबाय आनी स्वरूप सादर करतना आनी दर एका पुनर्विलोकन पांवड्यार लॉन्गडम पब्लिशिंगिंगलाच्या गरजां प्रमाण आसा हाची खात्री दिवची. सादर केल्ल्या लेखांचो सारांश/सार, मुखेल मजकूरांतल्यान वेगळो, 300 उतरां मेरेन आसपाक जाय. ह्या सारांशांत गरजे बगर संदर्भ, संख्या, संक्षेप वा माप हांचो आस्पाव जायना. सारांशांत ह्या मळार मुळाव्या पांवड्याची वळख दिवंक जाय; ग्रंथाची फाटभूंय आनी तत्व हांचो थोडोभोव विवरण; मुखेल निश्कर्शांचें विधान; आनी मुखेल सोद सामान्य संदर्भांत दवरपी २-३ वाक्यां. मजकूरांत दरेकीं 40 अक्षरां परस चड न्हय अशे कांय ल्हान उपशीर्षकां आसूं येतात.  

ललगडम पब्लिशिंग सॅलाचे स्वरूप योगदान: लगडम पब्लिशिंग सॅल फुडले प्रमाण स्वीकारता: मूळ लेख, पुनरावलोकन, सार, परिशिश्ट, घोशणा, लेख-टिप्पणी, पुस्तक समीक्षा, रॅपीड संवाद, संपादकाक बरयल्लीं पत्रां, वर्सुकी बसकेचे सार, परिशदेची कार्यवाही, कॅलेंडर, केस -अहवाल, दुरुस्ती, चर्चा, बसका-अहवाल, खबरो, निधनपत्रिका, उलोवपां, उत्पादन पुनरावलोकन, कल्पना आनी विश्लेशण.

कव्हर लेटर: सगळ्या सादरीकरणां वांगडा संशोधनाचे म्हत्व, प्रकाशना खातीर लेखकांची कबलात, आकृती आनी कोश्टकांची संख्या, आदार दिवपी हातबरपां आनी पूरक म्हायती थोडक्यांत सांगपी 500 उतरां वा ताचे परस उणें कव्हर लेटर आसपाक जाय.

तशेंच, संवाद सांबाळपा खातीर सद्याचे दूरध्वनी आनी फॅक्स क्रमांक, तशेंच संबंदीत लेखकाचो टपाल आनी ई-मेल पत्तो समाविष्ट करचो.

लेख तयार करपाची मार्गदर्शक तत्वां

हातबरपाचे शीर्षक: शीर्षक 25 उतरां वा ताचेपरस उण्या उतरांमेरेन मर्यादीत आसूंक जाय आनी तातूंत संक्षेप आसूंक फावना. शीर्षक पत्रांतल्या आशयाचे वर्णन करपी संक्षिप्त वाक्यांश आसूंक जाय.

लेखकाची म्हायती: सगळ्या लेखकांचीं पुराय नांवां आनी संलग्नताय, संबंदीत लेखकाचो संपर्क तपशील (दूरध्वनी, फॅक्स आनी ई-मेल पत्तो) सयत.

सार: सार माहितीपूर्ण आनी पुरायपणान स्वताक स्पश्ट करपी आसूंक जाय, विशय थोडक्यांत मांडपाक जाय, प्रयोगांचो व्याप्ती सांगपाक जाय, म्हत्वाचो डेटा दाखोवंक जाय आनी मुखेल सोद आनी निश्कर्श दाखोवचे. सारांत हातबरपाचो आशय 300 उतरांनी वा ताचेपरस उण्या उतरांनी सारांशित करचो. मानक नांवपद्दतीचो वापर करचो आनी संक्षेप टाळचे. अभ्यासाची फाटभूंय, पद्दती, परिणाम आनी निश्कर्श हांचें वर्णन पसंतीच्या स्वरूपांत आसपाक जाय. साराच्या उपरांत कीवर्ड (3-10) आनी संक्षेपांची वळेरी आसपावपाक जाय.

लिखीत:

प्रस्तावना: प्रस्तावनांत अभ्यासाचें स्पश्ट विधान, अभ्यास विशयाचेर संबंदीत साहित्य आनी प्रस्तावीत पद्दत वा उपाय दिवन पेपराची स्वर थारावची. प्रस्तावना इतली सामान्य आसूंक जाय की वाचप्याचें लक्ष विस्तृत शास्त्रीय विशयांतल्यान ओडून घेवंक जाय.

सामुग्री आनी पद्दत: ह्या विभागांत अभ्यासाच्या आराखड्याची पुराय नियाळ दिवंक जाय. साहित्य वा सहभागी हांचे सविस्तर वर्णन, तुळा, हस्तक्षेप आनी विश्लेशणाचे प्रकार सांगचे पडटले. पूण फकत नव्या प्रक्रियांचें सविस्तर वर्णन करचें; आदीं उजवाडाक आयिल्ल्या कार्यपद्दतींचो उल्लेख करचो आनी उजवाडाक आयिल्ल्या कार्यपद्दतींतल्या म्हत्वाच्या बदलांचो थोडो उल्लेख करचो. वेपारी नांवां व्हड प्रमाणांत बरयात आनी निर्मात्याचें नांव आनी पत्तो समाविष्ट करात.

परिणाम: परिणाम विभागांत अभ्यासाच्या निश्कर्शाक आदार दिवपाक जाय आशिल्ल्या प्रयोगाचो पुराय तपशील दिवपाक जाय. लेखकांच्या प्रयोगांतल्या सोदांचें वर्णन करतना परिणाम भूतकाळांत बरोवचे. आदीं उजवाडाक आयिल्ले सोद वर्तमान काळांत बरोवपाक जाय. परिणाम आनी चर्चा एकठांय वा वेगळ्या विभागांत करूं येता. अदमास आनी डेटाचो सविस्तर अर्थ निकालांत आस्पाव करचो न्हय पूण चर्चा विभागांत घालचो.

पावती: ह्या विभागांत लोकांची पावती, अनुदानाची म्हायती, निधी आदी आसपावीत आसा.

टिप: वयल्या सुचोवण्यां प्रमाण लेखक आपलें काम सादर करूंक ना जाल्यार तांकां स्पश्ट शीर्षकां म्हळ्यार शीर्षकां, उपशीर्षक सांबाळपाक खोस जाता.

संदर्भ : १.

फकत उजवाडाक आयिल्ल्या वा मान्य केल्ल्या हातबरपांचो संदर्भ वळेरेंत आस्पाव करचो. बसकांचे सार, परिशदेचीं उलोवपां वा सादर केल्ले पूण अजून मान्य जावंक नाशिल्ले पेपर उल्लेख करूंक फावना. सगळ्या वैयक्तीक संपर्कांक संबंदीत लेखकांच्या पत्रान आदार दिवपाक जाय.

लॉंगडम क्रमांकीत उल्लेख (उद्धरण-क्रम) पद्दत वापरता. संदर्भ मजकूरांत दिसता त्या क्रमांकान दिल्ले आनी क्रमांक दिल्ले आसात. मजकूरांत उल्लेख कंसांतल्या संदर्भ क्रमांकान दाखोवंक जाय. कंसांच्या एकाच संचांतले जायते उल्लेख स्वल्पविरामांनी वेगळे करचे. जेन्ना तीन वा चड क्रमीक उल्लेख आसतात तेन्ना ते श्रेणी म्हणून दिवचे. उदाहरण: "... आतां जीवशास्त्रज्ञांक एकाच प्रयोगांत हजारांनी जीनांच्या अभिव्यक्तीचेर एकाच वेळार नियंत्रण दवरपाक सक्षम करतात [1,5-7,28]". उल्लेखांचो क्रमवारी करचे पयलीं हातबरपाचे भाग संबंदीत नेमाळ्या खातीर योग्य क्रमांत आसात हाची खात्री करात. आकृती मथळे आनी कोश्टकां हातबरपाच्या शेवटाक आसूंक जाय.

लेखकांनी दर एका संदर्भा खातीर उण्यांत उणी एक ऑनलायन दुवो सकयल दिल्ल्या प्रमाणें दिवपाची विनंती केल्या (बऱ्यांत बरी पबमेड).

सगळे संदर्भ तांणी उल्लेख केल्ल्या पेपरांक शक्य तितले इलॅक्ट्रॉनीक रितीन जोडिल्ले आशिल्ल्यान संदर्भांचें योग्य स्वरूपण म्हत्वाचें आसा. उपकार करून संदर्भ वळेरेखातीर सकयल दिल्ले शैलीचो वापर करचो:

देखीक- १.

प्रकाशीत निबंद: १.

  1. Laemmli UK (1970) बॅक्टेरियोफेज T4 च्या तकलेच्या संयोजना वेळार संरचनात्मक प्रथिनांचें विच्छेदन. सैम 227: 680-685.
  2. ब्रुसिक व्ही, रुडी जी, हनीमन जी, हॅमर जे, हॅरिसन एल (1998) उत्क्रांती आल्गोरिदम आनी कृत्रीम तंत्रिका जाळयेचो उपेग करून एमएचसी वर्ग II- बंधन पॅप्टायडांचो अदमास. जैवमाहितीशास्त्र 14: 121-130.
  3. दोरोशेन्को व्ही, आयरिच एल, वितुश्किना एम, कोलोकोलोवा ए, लिवशिट्स व्ही, इ. (2007) एश्चेरिचिया कोलायांतल्यान मेळपी वायडीडीजी सुगंधी अॅमिनो अॅसिडांची निर्यात करपाक मदत करता. एफईएमएस मायक्रोबायोल लेट 275: 312-318.

टिप: उपकार करून पयल्या पांच लेखकांची वळेरी करात आनी मागीर "et al." अतिरिक्त लेखक आसल्यार.

इलेक्ट्रॉनिक जर्नल लेख एंट्रीज प्रोग्रामिंग उपयुक्तताय

  1. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसीन

पुस्तकां: १.

  1. बॅगॉट जे.डी.(1999) घरगुती जनावरांत वखदां दिवपाचीं तत्वां: पशुवैजकी वैजकी वखदांशास्त्राचो आदार. (1stedn), डब्ल्यू बी सॉंडर्स कंपनी, फिलाडेल्फिया, लंडन, टोरंटो.
  2. झांग झॅड (2006) क्लिनीकल नमुन्यांतल्यान प्रोटीओमिक अभिव्यक्ती प्रोफायलिंग डेटाचें विभेदक विश्लेशण करपाखातीर जैवमाहितीशास्त्र साधनां. टेलर आनी फ्रांसिस सीआरसी प्रेस.

परिशदो: १.

  1. हॉफमन टी (1999) द क्लस्टर-एब्स्ट्रॅक्शन मॉडेल: मजकूर डेटा वयल्यान विशय श्रेणीबध्दतायेचें देखरेखीबगर शिकप. कृत्रिम बुध्दीविशींचे आंतरराश्ट्रीय संयुक्त परिशदेची कार्यवाही.

कोश्टकां: १.

हीं उण्यांत उणीं वापरचीं आनी शक्य तितली सादीं तयार करचीं. लेखकांक .doc स्वरूपांत कोश्टकां सादर करपाक आमी खर प्रोत्साहन दितात. कोश्टकां पुरायपणान दुप्पट अंतराचेर टायप करपाचे आसात, तातूंत शीर्षकां आनी तळटीपां आसपावीत आसात. दरेक कोश्टक वेगळ्या पानाचेर आसपाक जाय, अरबी अंकांनी सलग क्रमांकीत आसपाक जाय आनी शीर्षक आनी आख्यायिका पुरवण करपाक जाय. कोश्टकां मजकूराचो संदर्भ घेनासतना स्वताक स्पश्ट करपी आसूंक जाय. प्रयोगांत वापरिल्ल्या पद्दतींचो तपशील मजकूरांत वर्णन करचे बदला आख्यायिकेंत केल्लो आसल्यार बरें. एकूच डेटा कोश्टक आनी आलेख ह्या दोनूय स्वरुपांत सादर करचो न्हय वा मजकूरांत परतून करचो न्हय. सेल एक्सेल स्प्रेडशीटांतल्यान कॉपी करून वर्ड डॉक्युमेंटांत पेस्ट करूं येतात, पूण एक्सेल फायली वस्तू म्हणून एम्बेड करूंक फावना.

टिप: सादरीकरण पीडीएफ स्वरूपांत आसल्यार, प्रक्रिया यशस्वीपणान पुराय करपाक मदत करपा खातीर लेखकाक तीच .doc स्वरूपांत दवरपाची विनंती केल्या.

आकृतीबंध: १.

फोटोग्राफीक प्रतिमांखातीर पसंत केल्ले फायल स्वरूप .doc, TIFF आनी JPEG आसात. तुमी वेगवेगळ्या थरांचेर वेगवेगळे घटक आशिल्लीं प्रतिमा तयार केल्यात जाल्यार उपकार करून आमकां फोटोशॉप फायली धाडात.

सगळ्यो प्रतिमा हेतू आशिल्ल्या प्रदर्शन आकाराचेर वा ताचे वयर आसपाक जाय, सकयल दिल्ल्या प्रतिमा रिझोल्यूशनां सयत: रेखा कला 800 dpi, संयोजन (रेखा कला + अर्दस्वर) 600 dpi, अर्दस्वर 300 dpi. तपशीलां खातीर प्रतिमा गुणवत्ता स्पेसिफिकेशन चार्ट पळयात. तशेंच प्रतिमा फायली प्रत्यक्ष प्रतिमेक शक्य तितले लागीं कापपाक जाय.

तांच्या भागांखातीर आकृती आनी व्हड अक्षरां थारावपाखातीर अरबी अंक वापरात (आकृती १). दरेक आख्यायिकेची सुरवात शीर्षकान करात आनी हातबरपाचो मजकूर वाचनासतना आकृती समजूंक येता अशें फावो तें वर्णन आसपावचें. आख्यायिकांनी दिल्ले म्हायती ग्रंथांत परत परत सांगूंक फावना.

आकृती आख्यायिका: हीं वेगळ्या पत्रकाचेर संख्यात्मक क्रमवारीन टायप करचीं

ग्राफिक्स म्हणून कोश्टकां आनी समीकरणां: १.

समीकरणां MathML त एन्कोड करूंक मेळनात जाल्यार, तीं TIFF वा EPS स्वरूपांत स्वतंत्र फायली म्हणून सादर करात (म्हळ्यार, फकत एका समीकरणाखातीर डेटा आशिल्ली फायल). जेन्ना कोश्टकां XML/SGML म्हणून एन्कोड करूंक मेळनात तेन्नाच तीं ग्राफिक्स म्हणून सादर करूं येतात. ही पद्दत वापरल्यार सगळ्या समीकरणांत आनी कोश्टकांतलो फॉन्ट आकार  सगळ्या सादरीकरणांत सुसंगत आनी वाचपासारको आसप म्हत्वाचें.

पूरक म्हायती: १.

पेपराच्या मुखेल मजकूरांतल्या योग्य बिंदूचेर उल्लेख केल्लीं पूरक म्हायतीचीं स्वतंत्र वस्तू (देखीक, आकृती, कोश्टकां).

पूरक म्हायतीचो भाग म्हूण समाविश्ट केल्लो सारांश आरेखण/आकृती (पर्यायी).

सगळी पूरक म्हायती एकूच पीडीएफ फायल म्हणून पुरवण केल्या, जंय शक्य आसा. पूरक म्हायती खातीर परवानगी दिल्ल्या मर्यादे भितर फायल आकार. प्रतिमा चडांत चड आकार 640 x 480 पिक्सेल (9 x 6.8 इंच दर इंचाक 72 पिक्सेल) आसपाक जाय.

पुरावे आनी पुनर्मुद्रण: १.

इलॅक्ट्रॉनीक पुरावे संबंदीत लेखकाक ई-मेल संलग्नक म्हणून पीडीएफ फायल म्हणून धाडटले. पानांचे पुरावे हे हातबरपाची निमाणी आवृत्ती मानतात. मुद्रण वा ल्हान ल्हान लिपिक चुको सोडल्यार पुराव्या पांवड्यार हातबरपांत कसलोच बदल जावचो ना. लेखकांक लेखाच्या पुराय मजकूराचो (एचटीएमएल, पीडीएफ आनी एक्सएमएल) फुकट इलॅक्ट्रॉनीक प्रवेश मेळटलो. लेखकांक मुक्तपणान पीडीएफ फायल डावनलोड करपाक मेळटा, जातूंतल्यान तांकां आपल्या लेखांची अमर्यादीत प्रती छापूं येता.

कॉपीराइट: 1.1.

हातबरप सादर केल्यार वर्णीत केल्लो ग्रंथ पयलीं उजवाडाक आयिल्लो ना (साराच्या रुपांत वा प्रकाशीत व्याख्यानाचो भाग, वा प्रबंधाचो भाग सोडून) आनी हेर कडेन प्रकाशीत करपाचो विचार ना.

लोन्गडम पब्लिशिंग सॅलेन उजवाडाक आयिल्लीं सगळीं कृती क्रिएटिव्ह कॉमन्स एट्रिब्यूशन परवान्याच्या नेमा खाला आसात. हाका लागून कोणाकूय मूळ काम आनी स्रोत योग्य रितीन उल्लेख केल्लो आसल्यार कामाची प्रतिलिपी, वितरण, प्रसारण आनी अनुकूल करपाची परवानगी मेळटा.

Top