ऑटिज्म: ओपन एक्सेस

ऑटिज्म: ओपन एक्सेस
खुला एक्सेस

आईएसएसएन: 2165-7890

जर्नला विशीं

ऑटिझम-ओपन एक्सेस हें एक शिक्षणीक नेमाळें आसा जें भुरग्यांच्या ऑटिझम संबंदीत विकासात्मक विकारांचेर आदारीत आसा आनी ह्या मळार सद्याच्या संशोधनाचेर आस्पाव करता. ह्या शास्त्रीय नेमाळ्यांत लेखकांक नेमाळ्या कडेन आपलें योगदान दिवपाक एक मंच तयार करपा खातीर आपल्या विशयांतल्या विस्तृत क्षेत्रांचो आस्पाव केला आनी प्रकाशनाचो दर्जो सुनिश्चीत करपा खातीर संपादकीय कार्यालय सादर केल्लीं हातबरपां समवयस्कांच्या नियाळा खातीर विशयांक दिता.

जर्नल ऑफ ऑटिझम ओपन एक्सेस हें विद्वान प्रकाशनाचें एक उत्कृश्ट ओपन-एक्सेस जर्नल. ऑटिझम-मुक्त प्रवेश हें एक विद्वान मुक्त प्रवेश जर्नल आसा जें मूळ लेख, पुनरावलोकन लेख, केस अहवाल, लघु संवाद आदी पद्दतीन सोद आनी सद्याच्या घडामोडीं विशीं म्हायतीचो सगळ्यांत पुराय आनी विस्वासांत घेवपा सारको स्रोत उजवाडावपाचो आसा क्षेत्रांत, कसलेंच सदस्यताय नासतना संवसारभरांतल्या संशोधकांक ऑनलायन मुक्तपणान उपलब्ध करून जर्नल ऑनलायन हातबरप सादर करप, पुनरावलोकन आनी मागोवपाच्या दर्ज्या खातीर संपादकीय वेवस्थापक प्रणाली वापरता. ऑटिझम-ओपन एक्सेसाचे संपादक मंडळ वांगडी वा भायले तज्ञ हातबरपांचो नियाळ घेतात; खंयच्याय उल्लेख करपासारक्या हातबरपाक मान्यताय मेळोवपा खातीर उण्यांत उणी दोन स्वतंत्र समीक्षकांची मान्यताय आनी ताचे उपरांत संपादकाची मान्यताय घेवची पडटा.

तुमची हातबरप ऑनलायन सबमिशन सिस्टमाचेर सादर करात वा editorialoffice@longdom.org  ह्या ईमेलाचेर संपादकीय कार्यालयाक ई-मेल संलग्नक म्हणून धाडात 

जर्नल हाइलाइट्स

वर्तमान अंक की मुख्य बातें

छोटी समीक्षा

An Ecological Approach to Autism

Fabiana Sonnino, Consuelo Granatelli, Marta Zargar, Mara Catena, Francesca Lattanzi, Silvia Nazzicone, Christian Settimi, Mariarita Capellupo, Sonia Petruzzi, Desiree Bosi

Top